Geschiedenis

207603_208283785856973_2935828_n.jpg
Societas Luminis

Geschiedenis Navigators


Al in de jaren ’70 was de naam Navigators in Leiden te horen. Het was geen studentenvereniging, maar wel een actieve groep studenten die door middel van kringen de Bijbel bestudeerde en daarover discussieerde. Ook werden er gemeenschappelijke avonden georganiseerd, die eerst bij studenten thuis gehouden werden en later op de Oude Vest 13, in gebouw ‘de Goede Herder’.​

In de jaren ’80 was er een kleine, maar zeer actieve kern binnen de Navigators in Leiden. Steeds meer kwam het verlangen naar een officiële vorm, een manier om meer studenten te bereiken. In 1990 ontstonden het Ad Fundum, een vernieuwingsclubje en de beleidscommissie, die als doel hadden: het organiseren van activiteiten en het aanbrengen van meer structuur in de invulling en frequentie van de avonden, met name de gemeenschappelijke avonden die toen plaatsvonden op de Oude Vest en vanwege de groei naar gebouw Staalwijk (Herenstraat 45) verplaatsten.

Ontstaan NSL

In 1991 werd besloten om een studentenvereniging op te richten, die in eerste instantie tot doel had de drempel voor studenten te verlagen om zich aan te sluiten bij de Navigators, nu Navigators Studentenvereniging Leiden (NSL) genaamd. Deze vereniging wilde zich onderscheiden van de andere christelijke studentenverenigingen door hun motto: Christus kennen en Hem bekendmaken. Een open karakter wordt daarom heel belangrijk gevonden en nauwlettend in de gaten gehouden.
Binnen NSL wordt er nadruk gelegd op zowel het geloofsaspect alsook het verenigingsaspect, hierin spelen vriendschappen en persoonlijke relaties een belangrijke rol. De groei van de laatste jaren geeft aan dat deze vorm de huidige studenten aanspreekt. We zien de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet!

Wapen

Heraldiek

Het wapen van NSL bevat een fantastische symboliek. Voordat een bescheiden uitleg volgt, eerst nog een opmerking. In de heraldiek beschrijft men een wapenschild alsof men erachter staat. Daarom zijn links en rechts in de heraldiek omgedraaid.
Het wapenschild is allereerst in tweeën gedeeld. Aan de heraldische rechterkant (voor de lezer links) vinden we het symbool bij uitstek om ons christelijke karakter aan te geven: het kruis. De kleuren zijn de verenigingskleuren geel en paars. Heraldisch gezien wordt de rechterkant dan: een gouden kruis in purper.
Waar de rechterkant nog eenvoudig is qua symboliek, daar is de linkerkant een kleine opeenhoping van symbolen. De linkerkant is wit, doorsneden met drie golvende blauwe balken. Deze kant symboliseert water en is een verwijzing naar de achtergrond van de Navigators (de Navigators zijn begonnen bij de Amerikaanse marine). Daarnaast is water ook een zeer veel in de bijbel voorkomend christelijk symbool door het leven brengende karakter.

Verder is er hier sprake van getallensymboliek, namelijk drie golvende blauwe balken op een witte achtergrond, waardoor er zeven afwisselend blauwe en witte delen ontstaan. De symboliek van de getallen drie en zeven in het christendom is zeer veelvoorkomend.
Over deze golvende balken vinden we in de bovenste helft twee gekruiste rode sleutels. Deze rode sleutels verwijzen in de eerste plaats naar de plaats waar onze vereniging gevestigd is: Leiden. Het wapen van Leiden is namelijk in zilver (wit) met twee rode gekruiste sleutels. Afgezien daarvan hebben de sleutels binnen het christendom ook nog een bepaalde betekenis (zie daarvoor Mattheüs 16:19). Tenslotte is de kleurencombinatie van rood, wit en blauw (in de heraldiek keel, zilver en lazuur) nog een kleine verwijzing naar onze nationale driekleur.
Het helmteken helemaal aan de bovenkant van het wapen is het Lam Gods (Agnus Dei) met de kruisvaan. Het Lam symboliseert Jezus zoals hij was tijdens zijn eerste komst. Het Lam Gods staat op de helm, voorzien van dekkleden, die op het wapenschild rusten. De kleuren van de dekkleden zijn hetzelfde als die van het wapenschild, in dit geval de kleuren van de rechterkant: paars en geel.
Het wapenschild wordt geflankeerd door de schildhouders, te weten een leeuw en een griffioen. De leeuw symboliseert Christus zoals Hij bij Zijn wederkomst zal zijn. In de griffioen zijn de leeuw en de adelaar verenigd. Dit symboliseert het koningschap van Christus over zowel aarde als 

hemel. Daarnaast is de griffioen van oudsher bewaker van rijkdommen en wijsheid.
Als laatste vinden we onder aan het wapen de wapenspreuk ‘Cognovisse Christum et proclamare eum’, waarin iedereen het motto van de vereniging zal herkennen.


heraldiek.jpg
heraldiek.jpg
heraldiek.jpg
heraldiek.jpg

Geschiedenis van de Universiteit

Geschenk

De universiteit van Leiden was een geschenk van Willem van Oranje aan de stad na het Leids ontzet. Volgens de overlevering mochten de burgers voor hun dappere verzet tegen de Spanjaarden als beloning kiezen uit een jaar geen belasting betalen of een universiteit. Zodoende werd op 8 februari 1575 de eerste universiteit in de Verenigde Nederlanden gesticht. Willem van Oranje financierde de universiteit met de bezittingen van de katholieke abdij van Egmond die hij in 1573 samen met het kasteel van Egmond had laten verwoesten door de Geuzen. De universiteit was eerst gehuisvest in het Sint Barbara klooster en het Faliede Bagijnhof aan het Rapenburg. Vanaf 1581 huisvest de universiteit zich in het klooster van de domonicaanse Witte Nonnen. Dit gebouw doet tegenwoordig dienst als Academiegebouw van de universiteit.

Motto

De universiteit kreeg als motto Praesidium Libertatis, wat ‘bolwerk van de vrijheid’ betekent. Of, zoals Willem van Oranje zei: ‘een vast stuensel ende onderhoudt der vryheyt’..
Het motto van de universiteit is nog steeds actueel. Nelson Mandela, verzetsstrijder en president, ontving van Leiden in 1999 een eredoctoraat, omdat hij ‘op een bijzondere wijze invulling heeft gegeven aan het devies van de universiteit: Praesidium Libertatis, bolwerk van vrijheid.’ Ook de verlening van het eredoctoraat aan koningin Beatrix sluit aan bij het devies van de Universiteit van Leiden. De koningin ontving het doctoraat voor de manier waarop ze het belang van vrijheid aan de orde heeft gesteld, maar ook voor de manier waarop zij heeft benadrukt dat vrijheid verantwoordelijkheden met zich meebrengt!

Cleveringa

26 november 1940 hield hoogleraar Cleveringa een protestrede. Hij was decaan van de rechtenfaculteit en sprak zijn afschuw uit over de maatregel van de bezetter om joodse hoogleraren van de universiteit te verwijderen. Deze toespraak wordt jaarlijks herdacht met de organisatie van de Cleveringaweek. Tijdens deze week worden er in binnen- en buitenland lezingen gehouden. Voor Leiden zijn de Cleveringa-leerstoel en de Cleveringa-oratie van groot belang, omdat Cleveringa door zijn rede het motto van de universiteit ‘praesidium libertatis’ op indrukwekkende wijze gestalte gaf! Door de lezers van de Mare werd hij zelfs gekozen tot grootste universitaire Leidenaar!

Eeuwige roem

Sinds de oprichting van de Universiteit in 1575 gonst het in de sleutelstad van wetenschappelijk activiteit. De aanwezigheid van geleerden als Justus Lipsius, Joseph Scaliger, Franciscus Gomarus, Hugo de Groot en Willibrord Snellius verschafte de Leidse universiteit groot Europees aanzien! Ook tal van Nobelprijswinnaars waren hier gevestigd. De Universiteit en Geleerden verschaffen Leiden eeuwige roem!


Geschiedenis van Leiden

Drie wateren

De geschiedenis van Leiden is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Rijnland, een gewest in het graafschap Holland. In de tijd van keizer Karel de Grote en zijn opvolgers werd het gebied in hun naam bestuurd door de bisschoppen van Utrecht. In het Rijnland woonde toen al, onder bescherming van het bisschoppelijke gezag, een bescheiden gemeenschap van boeren en vissers op de hoge gronden langs de Rijn in de nederzetting Leithen, wat ‘drie wateren’ betekent –bedoeld werden de Rijn, de Mare en de Vliet.
Aan het begin van de 10e eeuw begon op de zuidelijke Rijnoever de groei van het nieuwe Leiden. Als eerste graaf bouwde Dirk III van Holland er zijn hof en stichtte er een kapel, de voorloper van de latere Pieterskerk. Onder de hoede van de graven begon de groei van Leiden. Zij drukten hun stempel op de verdere ontwikkeling van de nederzetting die vaak te overlast ondervond van het stijgende Rijnwater.

Stadsrechten

Halverwege de 12e eeuw verrrees een burcht op de plek waar de twee armen van de Rijn, de Oude en de Nieuwe, samenvloeien ter versterking van de bestaande nederzetting. De nieuwe nederzetting, gunstig gelegen in een net van waterwegen, ontwikkelde zich in bestuurlijk opzicht tot het centrvanuit het Gravensteen stadsrechten aan Leiden. Daarna ontwikkelde de jonge stad zich in hoog tempo. De eerste vestgracht – nu het Rapenburg – werd gegraven. Leiden werd belangrijk als marktstad en ontwikkelde een industrie die het grootste deel van haar geschiedenis een hoofdrol zou spelen: de textielindustrie. Deze nijverheid zorgde voor een snelle groei van Leiden. Het Leidse laken werd zelfs een belangrijk exportartikel, vooral naar de Duitse en Scandinavische steden die zich in het Hanzeverbond hadden aaneengesloten.

Grootste stad van Holland

In 1389 bereikte de middeleeuwse stad haar maximale grootte: het gebied tussen de Witte Singel in het zuid-westen, de Oude Singel in het noorden en de oostelijke vestgracht, de Herengracht. Even was Leiden de grootste stad van Holland.
Het einde van de Middeleeuwen werd gekenmerkt door economische tegenspoed en onrust. In 1566 gingen tijdens de beeldenstorm ook Leidse kerkschatten verloren. Toen de Spanjaarden in 1573 hun beleg begonnen, was Leiden een sterk ontvolkte stad aan de rand van een faillissement. Na het ontzet in 1574 kreeg de Leidse economie een nieuwe impuls die vooral te danken was aan de grote stroom vluchtelingen uit de zuidelijke Nederlanden. De lakenindustrie werd nieuw leven ingeblazen.

Universiteit

Van groot belang voor de latere Leidse geschiedenis was het initiatief van Willem van Oranje om de eerste universiteit van Holland in Leiden te vestigen. Na de oprichting in 1575 werd de academie in 1581 gehuisvest in de voormalige kapel van het Witte Nonnenklooster, nu nog steeds in gebruik als Academiegebouw van de universiteit.

266px-Veen01.jpg
Leids Ontzet 1574
d390xvar.png

Onze sponsoren